Medezeggenschap

Hoe Ga Je Als Ondernemingsraad Om Met Vertrouwelijke Informatie?

Vertrouwelijke Informatie

De ondernemingsraad (OR) bezit een bijzondere positie: hij wordt in een vroegtijdig stadium bij zaken betrokken. Een stadium waarin het om verschillende redenen onwenselijk is dat informatie breed gedeeld wordt. Een gezegde luidt ‘onwetendheid is een zegen’, maar bij medezeggenschap is dat geen optie. En dus geldt voor de OR vaak ‘mondje dicht’. Dat brengt de OR soms in een lastig parket. Wanneer is informatie vertrouwelijk en wat houdt geheimhouding precies in?

 

De OR communiceert graag en frequent met zijn achterban. Steekt graag eerst zijn licht op bij medewerkers alvorens een standpunt te bepalen. Dit moet ook kunnen, de OR heeft namelijk belang bij openheid als democratisch orgaan.

 

Hoewel openheid van zaken de norm moet zijn bij medezeggenschap, kan er altijd sprake zijn van gevoelige bedrijfsinformatie die vertrouwelijk behandeld dient te worden. Informatie waar geheimhouding bij moet te worden gewaarborgd kan bijvoorbeeld financiële informatie of persoonsgegevens zijn.

 

 

Wat zijn de grenzen van geheimhouding?

 

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) stelt het volgende in artikel 20:

"De leden van de ondernemingsraad en de leden van de commissies van die raad, alsmede de overeenkomstig artikel 16 geraadpleegde deskundigen, zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken- en bedrijfsgeheimen die zij in hun hoedanigheid vernemen, alsmede van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan de ondernemer dan wel de ondernemingsraad of de betrokken commissie hun geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij, in verband met opgelegde geheimhouding, het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen."

 

De OR is verplicht tot geheimhouding als dit afgesproken is met de ondernemer, of wanneer de OR had moeten begrijpen dat de betreffende informatie als gevoelig kan worden beschouwd. De OR draagt de verantwoordelijkheid om zelf te kunnen weten wanneer het om vertrouwelijke bedrijfsinformatie gaat.

 

Wanneer er sprake is van geheimhouding, kan de OR niet overleggen met de achterban en de vakbond. Logischerwijs is contact met de pers ook uit den boze. Echter kan de OR wel met een extern deskundige raadplegen, deze is reeds verplicht aan de geheimhouding op grond van artikel 20.

 

De OR kan zich ook afvragen of het opleggen van geheimhouding wel gerechtvaardigd is. Enfin, de vertrouwelijkheid of soms zelfs geheimhouding vereist een zorgvuldige, gedegen manier van werken.

 

Advies nodig? Get in Charge!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *